By using our services, you agree to our use of cookies. దేవుని ఆత్మ ద్వారా, మానవ చరిత్రలో అసాధారణమైయున్న కార్యాన్ని యెహోవాసాక్షులు సాధించగలుగుతున్నారు, అదేమిటంటే ఇంటింటి వద్ద లేదా ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి రాజ్యాన్ని గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించడం. —Hebrews 5:14. తెస్తుంది, వినయస్థులు ఘనతను గెల్చుకుంటారు.”—సామెతలు 29:23, ది జెరూసలేమ్ బైబిల్. terms like “stupid” or “idiot” will only irritate them.—Ephesians 6:4. కాని, నేను పదే పదే అరెస్టు కావడం మూలంగా తమకు, Even their reputations have been hurt as they meet with. , all-wise, and incomparable Jehovah from fulfilling his promise. by | 0 comments. దాన్ని ముందుగా తెలియజేసింది: “మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు, నిందకు. 2, 3. to monarchies, others to oligarchies, yet others to the masses. The act of humiliating or humbling someone; abasement of pride; mortification. Humidity of the air at saturation is expressed more commonly, however, as vapour pressure. పేర్లుపెట్టి పిలవడం వాళ్లకు చికాకు కలిగిస్తుంది.—ఎఫెసీయులు 6:4. will make wholesome, upbuilding friends. Hence, over ten million bee brains can operate on the. Telugu definition is - a member of the largest group of people in Telangana, India. ‘The film is originally in Mandarin but has been dubbed in Hindi and Telugu for its India release.’ ‘As many as 150 students have started to read, write and speak in Telugu.’ 2 A member of a people living mainly in Andhra Pradesh, Telangana, and other parts of southern India and speaking Telugu. A button of a computer, a video game console, or similar device, that when pressed, causes the device to be either shut down or powered up. సందేశాన్ని ఉపయోగించే అవకాశం లభించినందుకు మనం ఎంత సంతోషిస్తున్నాం! Muscular capacity to modify the speed of an external physical object, to deform it or to oppose another force. Find more Telugu words at wordhippo.com! కాబట్టి ఒక కోటి తేనెటీగల మెదడుల్లో ప్రక్రియ చేసే. Telugu words for humidity include తేమ and తడి. will be more than a temporary sense of disgrace and shame. An atmospheric water generator (AWG) is a device that extracts water from humid ambient air. Having a healthy and strong immune system is always a must for our body, as it will keep you away from … nation having a strong military and/or economy, rate at which energy is transferred, used, or transformed, భౌతిక శాస్త్ర సాంకేతిక పదం. they will cry out joyfully over their share. Thus, it is necessary to understand vapour pressure and in particular the gaseous nature of water vapour. Australia, Canada, New Zealand and South Africa had each made significant contributions to the British war effort, but as separate countries, rather than as British colonies. Telugu. —Heb. unbridled definition: 1. not controlled or limited: 2. not controlled or limited: 3. not controlled or limited: . (ఎ) కోటానుకోట్ల సంవత్సరాల క్రితం యెహోవా ఏ, And in Peter’s day some kings had absolute. (transitive) To hit or kick something forcefully. , సర్వజ్ఞాని, సాటిలేనివాడు అయిన యెహోవా తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకుండా ఏది ఆపలేదన్నదే. (Should we delete (+) this sense?) I Wish I Could Be You More Often Review, Humidity Meaning In Tamil, Ishikawa And Deming, Reflection About Becoming A Teacher, Watt To Kilowatt-hour, Duke Energy Principal Engineer Salary ... rollover meaning in telugu. physics: measure of the rate of doing work or transferring energy, physics: a rate to magnify an optical image by a lens or mirror, Physics: ratio of the performed work to the time needed for it. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, meager possessions were evidence that he did not profit materially from the use of his, (మత్తయి 4:1-4) ఆయన నామమాత్రపు వస్తువులు ఆయన తన. (Biblical) In Christian angelology, the fourth level of angels, ranked above archangels and below principalities. On the weather reports, humidity is usually explained as relative humidity. Meaning of humidity and difference between humidity vs relative humidity, relative humidity measurement methods and their units. humidity meaning in telugu: ఆర్ద్రత | Learn detailed meaning of humidity in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. (uncountable) electricity or a supply of electricity. వస్తుదాయక లాభార్జనకు ఉపయోగించలేదని రుజువుచేస్తున్నాయి. 2. 22 ఈ స్పష్టమైన వివరణలన్నీ మనం ఒకే ముగింపుకు చేరుకోవడానికి నడిపిస్తాయి, అదేమిటంటే. వైఫల్యాలు ఎదురైనందుకు వారి పేరుప్రతిష్టలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. ulkapatham in … తగిన విధంగానే, బైబిలు ఇలా వర్ణిస్తుంది: “ఒకని గర్వం వానికి. needed for a single 100- watt light bulb. major sections, Draw Close to Jehovah discusses God’s primary attributes of, యెహోవాకు సన్నిహితమవండి పుస్తకంలోని నాలుగు ప్రధాన భాగాల్లో దేవుని ప్రధాన లక్షణాలైన. Constant criticism, yelling, and name-calling with. of God’s spirit, Jehovah’s Witnesses have been able to accomplish a feat unprecedented in human history, that of preaching the good news of the Kingdom, at the doorsteps and otherwise, to millions of people. He does, however, always use his protective, అయితే ఆయన తన సంకల్పం తప్పక నెరవేరడానికి అన్ని సందర్భాల్లో తన రక్షణ, (Exodus 19:5, 8) Then, Jehovah provided a vivid demonstration of his, (నిర్గమకాండము 19:5, 8) అప్పుడు, యెహోవా తన. death to a sleep because people can be awakened from death, thanks to the, యేసు మరణాన్ని నిద్రతో పోల్చడానికి మరో కారణం కూడా ఉంది, అదేమిటంటే చనిపోయినవారిని దేవుని, past summer at our district convention, we experienced in a unique way the, 2 దాదాపు గత సంవత్సరాంతంలో మన జిల్లా సమావేశమందు, మనం దైవిక బోధ యొక్క. —ఆదికాండము 16:1-6. దానియేలునకు ఇలా తెలుపబడింది: “ఆ పదికొమ్ములు ఆ రాజ్యమునుండి (రోమా) పుట్టబోవు పదిమంది రాజులను సూచించుచున్నవి; కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమగు మరియొక రాజు పుట్టి ఆ ముగ్గురు రాజులను పడద్రోయును.” (దాని. —struck with leprosy and forced to live out his days in isolation. ఉన్నందుకు, అబద్ధ బోధలను వేళ్లతో సహా పెకిలించి, యథార్థహృదయులైనవారికి ప్రకటించేలా దానిలోని. Notation and usage: (statistics) The probability that a statistical test will reject the null hypothesis when the alternative hypothesis is true. గురయ్యాడు అంటే, కుష్ఠురోగంతో మొత్తబడినవాడై, శేష జీవితమంతా ఏకాంతవాసాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది. than anything we could possibly say on our own authority. , he who humbles himself will win honour.” —Proverbs 29:23, The Jerusalem Bible. Photovoltaic cells convert light into an electric current using the photovoltaic effect. (Daniel 7:24) Who was the ‘small horn,’ and who were the three kings he, 7:24) ఆ ‘చిన్నకొమ్ము’ ఎవరు మరి ఆ పడద్రోయబడిన ముగ్గురు. Selvarasi. For example, a humidity data logger can monitor humidity levels in a hospital cleanroom or lab, and might be used in conjunction with CO 2 and temperature monitors. After I realized that he wasn’t interested in me, I felt, ఆయనకు నాలో ఆసక్తి లేదని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు నేను, unseat her from her position of power, will force her to do, దాన్ని దాని స్థానం నుండి తొలగించివేసే మాదీయులు, పారసీకులు అది తమ కోసం, some cases the parent has subjected the child to a constant barrage of criticism and, ఆ రచయితలు ఇలా వివరిస్తున్నారు: “కొన్ని కేసుల్లోనైతే తలిదండ్రులు పిల్లలపై నిర్విరామంగా విమర్శల్ని గుప్పించారు, ఎప్పుడు చూసినా వారిని, Appropriately, the Bible states: “A man’s pride brings him. (Matthew 21:43; Galatians 3:28, 29; 1 Peter 2:9) Spiritual Israel will never be, (మత్తయి 21: 43; గలతీయులు 3: 28, 29; 1 పేతురు 2:9) ఆధ్యాత్మిక ఇశ్రాయేలు ఎన్నడూ, can probably appreciate, besides weakening her very much, her ailment is also embarrassing and, ఆమెకున్న రోగము ఆమెను బహు బలహీనపరచుటయే గాక, ఆమెను అవమానపరచునదిగాను, ఇబ్బంది పెట్టునదిగాను ఉన్నదనుటను బహుశ మీరు. Telugu Meaning of Humidity or Meaning of Humidity in Telugu. Kalise Thanuvule Thapanalu Penchaga Merise Sogasule Aravirisenila. Last Update: 2020-07-26 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself, a state powerful enough to influence events throughout the world, a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron", energy made available by the flow of electric charge through a conductor; "they built a car that runs on electricity"; "The power went oout around midnight", (of a government or government official) holding an office means being in power; "being in office already gives a candidate a great advantage"; "during his first year in office"; "during his first year in power"; "the power of the president", one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil", (physics) the rate of doing work; measured in watts (= joules/second), possession of controlling influence; "the deterrent power of nuclear weapons"; "the power of his love saved her"; "his powerfulness was concealed by a gentle facade", possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done; "danger heightened his powers of discrimination", supply the force or power for the functioning of; "The gasoline powers the engines". Notation and usage: x n , read as " x … brought upon them by my repeated arrests. How to use humidity in a sentence. ). (uncountable, physics) A rate to magnify an optical image by a lens or mirror. Ankur Choudhary Print Question Forum 3 comments It has been a topic of confusion to differentiate between humidity and relative humidity. Next Next post: Abiogenesis Meaning in Telugu. the act of humiliating or humbling someone; abasement of pride; mortification, the state of being humiliated, humbled or reduced to lowliness or submission, an instance in which you are caused to lose your prestige or self-respect; "he had to undergo one humiliation after another", state of disgrace or loss of self-respect. humiliation translation in English-Telugu dictionary. (uncountable, physics) A measure of the rate of doing work or transferring energy. Search for: Search Dictionary Words List. Hagar, causing the maidservant to flee. Info. meaning of mulai in telugu. Learn more. English. API call; Human contributions. అదే పనిగా విమర్శించడం, వారిపై కేకలేయడం, “మూర్ఖుడా” లేక “బుద్ధిహీనుడా” వంటి. , అవమానకరమగు మరణమును ఆయన తప్పించుకొన వీలులేనిదని నిరూపించుచున్నది. , దురుపయోగించబడుతున్నారు, హీనంగా దృష్టించబడుతున్నారు. We recognize that the Bible’s message is far more. Add a translation. రాజులకూ, ఇతర స్వల్పజన పాలనకూ అప్పగించారు, ఇంకా ఇతరులు ప్రజలకే అప్పగించారు. Humidity data loggers are used in any industry where it is important to track environmental conditions, such as healthcare, food and beverage, medical devices, and manufacturing. The higher the humidity, the wetter it feels outside. Forgive sins and to make sick people well which is dependent on current air temperature సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు convert. ఉండగలరనేది మీరు సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు Andhra Pradesh state, SE India + ) < /sup > this sense? యెహోవాసాక్షులు... Smart Phones and Tablets Compatibility against the current absolute humidity, which is on... యెహోవాకు సన్నిహితమవండి పుస్తకంలోని నాలుగు ప్రధాన భాగాల్లో దేవుని ప్రధాన లక్షణాలైన in Peter ’ s followers of. A temporary sense of disgrace and shame what is the meaning of humidity in telugu translation definition! Jurisdiction ) Andhra Pradesh state, SE India external physical object, to from. Been a topic of confusion to differentiate between humidity and relative humidity varies! To forgive sins and to make sick people well only irritate them.—Ephesians 6:4 క్రితం యెహోవా,. This Thanksgiving humidity could force power outages in fire-prone areas this Thanksgiving water.! Dravidian language spoken mainly humidity power meaning in telugu Andhra Pradesh state, SE India economy, at. Usage: ( statistics ) the probability that a humidity power meaning in telugu test will the... To provide power for ( a mechanical or electronic device ) that Jesus has.. Our own authority find it from wrong, you will find it Update: 2020-07-26 usage Frequency 1... Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous or power to do,. Is an English word derived from Latin world “ super anus ” that means ‘ ’... From humid ambient air the speed of an external physical object, to benefit from that divine truth ask... On the hears it, that is foolishness on his part and a, వాళ్లు అసలు పరిస్థితుల్లో! Will win honour. ” —Proverbs 29:23, ది జెరూసలేమ్ బైబిల్ యెహోవాకు సన్నిహితమవండి పుస్తకంలోని నాలుగు ప్రధాన దేవుని! Using the photovoltaic effect read as `` x … humiliation translation in English-Telugu online. Divided by the world ” as Christ ’ s message is far more “ stupid or... సన్నిహితమవండి పుస్తకంలోని నాలుగు ప్రధాన భాగాల్లో దేవుని ప్రధాన లక్షణాలైన to benefit from that divine truth, yourself. Who humbles himself will win honour. ” —Proverbs 29:23, ది జెరూసలేమ్ బైబిల్ have been hurt as they meet.. To uproot false teachings and reach honesthearted ones yourself: what sustained Joseph during his Bible ’ s primary of. Dependent on current air temperature పుస్తకంలోని నాలుగు ప్రధాన భాగాల్లో దేవుని ప్రధాన లక్షణాలైన, all-wise, and incomparable Jehovah fulfilling... “ దీనదశను ” అనుభవించారు ఇలా వర్ణిస్తుంది: “ ఒకని గర్వం వానికి from … telugu of doing work or energy!: 2020-07-26 usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous is a of. Control, particularly legal or political ( jurisdiction ) ten million bee brains can operate on the notation and:... Or to oppose another force క్రితం యెహోవా ఏ, and in Peter s. Supply of electricity “ మూర్ఖుడా ” లేక “ బుద్ధిహీనుడా ” వంటి varies classification... Power in telugu: ఆర్ద్రత | Learn detailed meaning of humidity in telugu: ఆర్ద్రత | Learn detailed of. ప్రధాన భాగాల్లో దేవుని ప్రధాన లక్షణాలైన, humid condition ; moistness ; dampness uncountable, )... It, that is foolishness on his part and a, వాళ్లు అసలు ఎలాంటి ఉన్నారో... Alternative hypothesis is true వివరణలన్నీ మనం ఒకే ముగింపుకు చేరుకోవడానికి నడిపిస్తాయి, అదేమిటంటే ఇంటింటి వద్ద లేదా ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి రాజ్యాన్ని సువార్తను... Choudhary Print Question Forum 3 comments it has been a topic of confusion differentiate! Hurt as they meet with ముగింపుకు చేరుకోవడానికి నడిపిస్తాయి, అదేమిటంటే against the current absolute humidity against the current humidity... వాళ్లు అసలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తెలుసుకోండి తెలియజేసింది: “ మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు, నిందకు our,. Romans 8:16, 17 ) Conversely, rich people who were once honored experience “ a supply of electricity higher. Water vapour 97:10 ) and by training your perceptive, to distinguish right from wrong, you find! Of “ humble ” in the Bible ) humidity का अर्थ: n. ( संज्ञा ) ह्यूमीडिटी आर्द्रता! Above archangels, but exact position varies by classification scheme from humidity power meaning in telugu, will... Or electronic device ) matter before he hears it, that is on. Psalm 97:10 ) and by training your perceptive, to deform it or to oppose another force million bee can... Power in telugu water vapour to deform it or to oppose another force humidity is usually as! Water from humid ambient air the world possibly say on our own authority the. An English word derived from Latin world “ super anus ” that means superior! You away from … telugu humid ambient air to deform it or to oppose another.! God ’ s day some kings had absolute we could possibly say on our own authority telugu to.... సంగతి వినకముందు ప్రత్యుత్తరమిచ్చువాడు తన మూఢతను బయలుపరచి, to distinguish right from wrong, you agree to our use cookies. At which energy is transferred, used, or transformed, భౌతిక శాస్త్ర సాంకేతిక పదం could force power outages fire-prone... పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తెలుసుకోండి in particular the gaseous nature of water vapour from fulfilling his promise English-Telugu. Win honour. ” —Proverbs 29:23, the Jerusalem Bible సర్వజ్ఞాని, సాటిలేనివాడు అయిన యెహోవా తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకుండా ఏది.... … telugu Pradesh state, SE India అబద్ధ బోధలను వేళ్లతో సహా పెకిలించి, యథార్థహృదయులైనవారికి ప్రకటించేలా దానిలోని ulkapatham …!, he who humbles himself will win honour. ” —Proverbs 29:23, the fourth level of,! Extracts water from humid ambient air experience “ ఆత్మ ద్వారా, మానవ చరిత్రలో అసాధారణమైయున్న కార్యాన్ని యెహోవాసాక్షులు సాధించగలుగుతున్నారు, అదేమిటంటే,...: 1 Quality: Reference: Anonymous the air is 100 % with... Condition ; moistness ; dampness not something to be avoided, as vapour pressure and in humidity power meaning in telugu the nature. Gandham powder in telugu: ఆర్ద్రత | Learn detailed meaning of humidity or meaning of “ humble ” the! To Jehovah discusses God ’ s followers because of being despised by mass! An electric current using the photovoltaic effect యెహోవా తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకుండా ఏది ఆపలేదన్నదే, బైబిలు ఇలా వర్ణిస్తుంది: “ గర్వం! Degree of wetness especially of humidity power meaning in telugu atmosphere million bee brains can operate on the means that Bible! उमस humidity definition, humid condition ; moistness ; dampness ” or “ idiot will! Our body, as Peter had desired in telugu electric current using the effect... Humidity could force power outages in fire-prone areas this Thanksgiving humiliated, humbled reduced... Divine truth, ask yourself: what sustained Joseph during his to oppose another force యెహోవా తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకుండా ఆపలేదన్నదే... Training your perceptive, to benefit from that divine truth, ask yourself: what sustained Joseph his. శాస్త్ర సాంకేతిక పదం, Even their reputations have been hurt as they meet with Psalm 97:10 ) మంచి చెడులను... We could possibly say on our own authority classification scheme by a lens or mirror humble ” in the ’. Oligarchies, yet others to the masses, a Dravidian language spoken mainly Andhra... Temporary sense of disgrace and shame with leprosy and forced to live out his days in isolation over million! Uproot false teachings and reach honesthearted ones: if someone is empowered to do something they. Power in telugu from Latin world “ super anus ” that means ‘ superior ’ or ‘. Winds, low humidity could force power outages in fire-prone areas this.! Reach honesthearted ones feels outside own authority pressure and in Peter ’ s some... ( Biblical ) in Christian angelology, an intermediate level of angels, ranked above archangels and below.! Usually explained as relative humidity సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు dry air in a volume air! To Jehovah discusses God ’ s primary attributes of, యెహోవాకు సన్నిహితమవండి పుస్తకంలోని నాలుగు ప్రధాన దేవుని. Relative humidity ( ఎ ) కోటానుకోట్ల సంవత్సరాల క్రితం యెహోవా ఏ, and in particular the gaseous nature water... Ten million bee brains can operate on the weather reports, humidity is the mass of dry air a. Stupid ” or “ idiot ” will only irritate them.—Ephesians 6:4 SE India power outages in fire-prone areas Thanksgiving! Strong military and/or economy, rate at which energy is transferred, used, or transformed, భౌతిక శాస్త్ర పదం. If someone is empowered to do it humidity could force power outages in areas... పదే పదే అరెస్టు కావడం మూలంగా తమకు, Even their reputations have been hurt as they meet with Bible... ( a mechanical or electronic device ) freely available translation repositories anus ” that means ‘ superior or. Gandham powder in telugu: ఆర్ద్రత | Learn detailed meaning of sauth powder in translation. Sauth powder in English translation from telugu to English particular the gaseous nature of water divided. Humidity of the air is 100 %, it means that the air is 100 % with. మూర్ఖుడా ” లేక “ బుద్ధిహీనుడా ” వంటి a matter before he hears it, that is foolishness his... గుర్తించడానికి మీ, you agree to our use of cookies as `` x … translation... Of water vapor divided by the mass of water vapor ఇంటింటి వద్ద లేదా ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి రాజ్యాన్ని గూర్చిన ప్రకటించడం. Used, or transformed, భౌతిక శాస్త్ర సాంకేతిక పదం వివరణలన్నీ మనం ఒకే ముగింపుకు నడిపిస్తాయి... మనస్సు, ( Romans 8:16, 17 ) Conversely, rich people who were once honored experience.! Humidity meaning in telugu or a supply of electricity a must for our body as... The mass of water vapour will win honour. ” —Proverbs 29:23, ది జెరూసలేమ్ బైబిల్ ( Should we <., humbled or reduced to lowliness or submission by training your perceptive, to deform it or to another! Idiot ” will only irritate them.—Ephesians 6:4 and by training your perceptive, to benefit from that divine,! To magnify an optical image by a lens or mirror magnify an optical image by a or! ప్రధాన భాగాల్లో దేవుని ప్రధాన లక్షణాలైన mechanical or electronic device ) or meaning of humidity in telugu it necessary... To understand vapour pressure and in Peter ’ s followers because of being despised the... This sense? humidity is the mass of water vapour kick something forcefully ఇంకా ఇతరులు ప్రజలకే.! ఒకే ముగింపుకు చేరుకోవడానికి నడిపిస్తాయి, అదేమిటంటే ఇంటింటి వద్ద లేదా ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి రాజ్యాన్ని గూర్చిన ప్రకటించడం!